Viamari

Voorwaarden

Algemene Boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden Viamari.nl

Per 01 november 2013

 1. begripsbepaling
 2. aanbod
 3. totstandkoming en inhoud overeenkomst
 4. betaling huursom
 5. aansprakelijkheid huurder
 6. aansprakelijkheid Viamari.nl of eigenaar/verhuurder
 7. ontbinding van de overeenkomst
 8. wijzigingen in de overeenkomst
 9. annuleringsvoorwaarden
 10. in-de-plaatsstelling
 11. tekortkomingen in het gehuurde
 12. internet
 13. huisregels en informatie viamari.nl
 14. overige bepalingen

 

1.begripsbepaling
1.1.Viamari.nl; de organisatie die bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in opdracht van de eigenaren en hun vertegenwoordigers.
1.2.de huurder; degene die voor zichzelf en eventueel anderen in één gezelschap op zijn of haar naam via Viamari.nl een vakantiehuis huurt.
1.3.de gebruiker; de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.4.de eigenaar; de eigenaar van het vakantiehuis of zijn/haar vertegenwoordiger.
1.5.de overeenkomst; de huurovereenkomst tussen de eigenaar en de huurder

2.aanbod
2.1.het aanbod van Viamari.nl is vrijblijvend. Het aanbod van Viamari.nl is geldig zolang Viamari.nl daadwerkelijk beschikt over het vakantiehuis.

3.totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1.de overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de reservering, door Viamari.nl aan de huurder. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze bevestiging/factuur. Deze dient de huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Viamari.nl. Bent u binnen 10 werkdagen na het maken van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met Viamari.nl, bij gebreke waarvan geen beroep op de boeking kan worden gedaan.
3.2.de overeenkomst komt tot stand tussen de eigenaar en de huurder. Viamari.nl wordt geen partij bij deze overeenkomst.
3.3.de in het aanbod van Viamari.nl overige opgenomen informatie maakt tevens deel uit van de overeenkomst.
3.4.reserveringen kunnen alleen gemaakt worden door personen die 25 jaar of ouder zijn, Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn niet geldig. Indien een huurder een reservering maakt t.b.v. jongere personen en zelf niet de gehele periode aanwezig is is de boeking eveneens niet geldig. Een eigenaar kan een reservering door jongere personen achteraf weigeren. In overleg met Viamari.nl kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

4.betaling huursom
4.1. de verhuurder heeft Viamari.nl gemachtigd om de huursom namens hem of haar te incasseren.
4.2 tenzij anders is overeengekomen is de huursom:

 • gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende hoogte van de huurprijs van het vakantiehuis;
 • inclusief omzetbelasting;
 • inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van het vakantiehuis vermelde kosten;
 • exclusief boekingskosten; 35 euro 
 • exclusief  toeristenbelasting, energiekosten, borgsom, eindschoonmaak en eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten, bijvoorbeeld parkeerkosten en tussentijdse schoonmaak. Deze worden, tenzij anders overeengekomen, door de verhuurder zelf geïncasseerd;

4.3.de (hoofd)huurder dient binnen vijf kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging/factuur, als bedoeld in artikel 3.1., 50% van de huursom te voldoen, door overmaking op het rekeningnummer van Viamari.nl vermeld op de bevestiging/factuur.
4.4.de restanthuursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode aan Viamari.nl te zijn voldaan door overmaking op het rekeningnummer van Viamari.nl vermeld op de bevestiging/factuur.
4.5.bij boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging te zijn voldaan door overmaking op het rekeningnummer van Viamari.nl vermeld op de bevestiging/factuur.
4.6.bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op het rekeningnummer van Viamari.nl vermeld op de bevestiging/factuur. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bankrekening van Viamari.nl vermeld op de bevestiging/factuur.
4,7,bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Viamari.nl benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.
4.8 zodra de huurder in verzuim is, is Viamari.nl gerechtigd om de overeenkomst namens de verhuurder te annuleren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 9 omschreven.

5.aansprakelijkheid huurder
5.1.de huurder is aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Viamari.nl en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van zichzelf, andere gebruikers of een van zijn reisgenoten. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA verzekering een aparte reisverzekering af te sluiten. Huurders dienen over een WA verzekering te beschikken.
5.2.het is niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op de schriftelijke bevestiging. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.

6.aansprakelijkheid Viamari.nl of eigenaar
6.1.een eventuele aansprakelijkheid van Viamari.nl wordt in ieder geval beperkt tot toerekenbare tekortkomingen in de werkzaamheden van Viamari.nl als bemiddelaar en is in ieder geval beperkt tot eenmaal de huursom, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid bij Viamari.nl.
6.2.Viamari.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van de vakantiehuizen en/of andere faciliteiten die Viamari.nl aanbiedt, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Viamari.nl.
6.3.Viamari.nl staat er niet voor in dat het verblijf in één van de door Viamari.nl aangeboden accommodaties voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit verlies van reisgenot en/of andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
6.4.noch Viamari.nl, noch de eigenaar is in geen geval aansprakelijke voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
6.5.Viamari.nl is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
6.6.Viamari.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelen en/of nalaten van een eigenaar.
6.7.een eventuele aansprakelijkheid van de eigenaar, uit welke rechtsgrond dan ook, wordt beperkt tot maximaal driemaal de huursom, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
6.8.uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens voor personeel van Viamari.nl, de eigenaar en door dezen ingeschakelde derden.

7.ontbinding van de overeenkomst
7.1.Viamari heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen en ontruiming van het vakantiehuis te eisen, indien de huurder zijn zorgplicht voor het huis ernstig verzaakt, onder andere als hij meer of andere personen en/of dieren in het huis onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst. In een dergelijk geval vindt geen teruggave plaats van de huursom of een gedeelte daarvan. Tevens is de huurder verplicht de schade te vergoeden die Viamari.nl of de eigenaar lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van huurder.
7.2.Indien de eigenaar het gehuurde huis niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is Viamari.nl namens de eigenaar gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt dan zijn huursom terug, maar heeft geen recht op schadevergoeding. Viamari.nl zal zich inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden voor dezelfde of een andere periode.
U bent gerechtigd om het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 7 dagen na ontvangst van het voorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Viamari.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U hebt dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het al betaalde deel van) de huursom. Viamari.nl zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

8.wijzigingen in de overeenkomst
8.1.indien u na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wilt aanbrengen is Viamari.nl niet verplicht deze te accepteren. Het is de vrije keuze van Viamari.nl om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. Viamari.nl kan u wijzigingskosten in rekening brengen. Eventuele kosten die voortvloeien uit een wijziging worden vooraf met u gecommuniceerd.

9.annuleringsvoorwaarden
9.1.de (hoofd)huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk te annuleren tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst: 90% van de huursom;
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.
9.2 het annuleren van een boeking door de (hoofd)huurder geldt ook als annulering voor medehuurders;
9.3 een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag;
9.4. een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 9.1 tot en met 9.3 dient te worden gericht aan Viamari.nl, die het verzoek namens de verhuurder in behandeling zal nemen.

10.in-de-plaatsstelling
10.1.tenzij schriftelijk is overeengekomen met Viamari.nl, is het de huurder en zijn reisgenoten niet toegestaan de gehuurde accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
10.2. indien u met Viamari.nl bent overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruiker die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Viamari.nl voor de betaling van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

11.tekortkomingen in het gehuurde vakantiehuis
11.1.Viamari.nl stelt alles in het werk om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Tekortkomingen in het gehuurde vakantiehuis dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur na het constateren of ontstaan van de tekortkoming aan Viamari.nl gemeld te worden.
11.2. Viamari.nl zal in geval van tijdige melding van een tekortkoming zich inspannen om deze op te heffen. Indien dit niet lukt en de tekortkoming is zodanig ernstig dat het gebruik van het vakantiehuis ernstig wordt belemmerd, heeft de huurder aanspraak op een alternatief onderkomen of passende schadeloosstelling. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
11.3.achteraf, na vertrek, kunt u geen enkele aanspraak meer maken op vergoedingen, declaraties etc.

12.internet
12.1.Viamari.nl besteed de grootste aandacht en zorg aan de juistheid van de gegevens op haar website. Viamari.nl kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typefouten binden Viamari.nl niet. Prijswijzigingen voorbehouden.
12.2.de website Viamari.nl kan links bevatten naar websites van derden. Viamari.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

13.huisregels en informatie viamari.nl
13.1.de huisregels en informatie van viamari.nl maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

14.overige bepalingen
14.1.op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de Nederlandse rechter.
14.2 in deze voorwaarden worden met “de huurder”, tevens de leden van het reisgezelschap van de huurder/aanmelder bedoeld. De huurder/aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting.
14.3.het is niet toegestaan de gehuurde accommodatie onder te verhuren.
14.4 door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de huurder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw verwijzing naar andere algemene voorwaarden. Viamari.nl wijst alle algemene voorwaarden waar naar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
14.5. in het geval dat bepalingen uit deze voorwaarden of delen daarvan niet rechtsgeldig (meer) zouden zijn of buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De getroffen bepaling(en) worden dan omgezet in vergelijkbare bepalingen die wel rechtsgeldig zijn.
14.6.druk- zet- en typefouten binden Viamari.nl niet.
Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
14.7.alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie en niet verstrekt aan derden die niet betrokken zijn bij onze organisatie.

Auteursrecht viamari.nl oktober 2013